• VARSITY HEAD COACH:  Maura (Mo) Hamel, maura.hamel@gmail.com